12  سوال از شيمي اول

 

 

1- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلوئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب فعالیت باکتریهای هوازی میزان کاتیونهای موجود در آب

 

4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 

5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 

6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران آب دریا شیر منیزی

 

7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید کلسیم کربنات سدیم کربنات کلسیم هیدروژن کربنات

 

8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 

9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 

10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل قانون شارل صفر مطلق گاز ایده ال اکسایش احتراق

 

11 کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 

اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنید.

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در پنجشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۷ و ساعت 22:21 |


Powered By
BLOGFA.COM