سال اول فصل اول

 

 

1- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) DO      ب) واكنش شيميايي     پ) انحلال پذيري

 

2- علت ايجاد پديده كشش سطحي را در مورد آب به طور كامل توضيح دهيد ؟

 

3- با توجه به فرمول روبرو :        Ca(HCO3)2

الف) تعداد هر يك از عناصر سازنده اين تركيب را بنويسيد ؟

ب) نام اين تركيب چيست ؟

پ) اين تركيب عاما سختي موقت آب است يا سختي دائم ؟

 

4- براي افزايش دماي 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نياز است ؟

 

5- نام و يك كاربرد براي تركيبات زير بنويسيد ؟

الف) HNO3               ب) CaCl2                  پ) KOH                ت) C3H6O  

 

6- ضريب خطر يون سرب (Pb2+) براي انسان در آب رودخانه اي 2 مي باشد .

الف) آيا اين يون براي انسان خطرناك است يا خير ؟ چرا ؟

ب) اگر حد مجاز يون سرب براي انسان ppm  0.05 باشد ، ميزان يون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را نام ببريد ؟

ب) انحلال پذيري گازها در آب به چه عواملي بستگي دارد ؟ دو مورد

پ) منظور از يون هاي آب پوشيده چيست ؟

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنيد :

الف) چرا ميزان رسانايي آب طبيعي بيشتر از آب خالص مي باشد ؟

ب) چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

پ) چرا در تصفيه ي آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  اضافه مي كنند ؟

 

9- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تجديد پذيري آب طبيعي ( چرخه آب ) خورشيد چه نقشي دارد ؟

ب) دو كاتيون سنگين كه باعث آلودگي آب مي شوند را نام ببريد ؟

 

10- در تصفيه آب آشاميدني ، هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) كات كبود ( تركيب مس دار )     ب) يون فلوئوريد         پ) كلر زني مقدماتي

 

                                                     

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۶ و ساعت 0:19 |


Powered By
BLOGFA.COM