فصل 5 شيمي دوم

 

          درستي يا نادرستي هر يك از عبارت هاي زير را بنويسيد.

1-    تركيب هاي آلي همگي فرآورده هاي نفت خام هستند و افزون بر تامين مواد لازم، انرژي مورد نياز را نيز تامين مي كنند.

2-   كربن از طريق از دست دادن الكترون به آرايش هشتايي دست مي يابد.

3-در الماس هر اتم كربن با چهار پيوند به اتم هاي مجاور متصل شده است.

4-در الماس و سيليس 4 پيوند در اطراف كليه اتم ها وجود دارد.

5- نرمي گرافيت به علت وجود پيوندهاي كووالانسي در داخل صفحات گرافيت است.

6- در الماس آرايش اتم ها كنار هم به صورت چهار وجهي است.

7 در سيليس بين هر پيوند Si-Si  دو اتم اكسيژن قرار گرفته است.

8- در هر لايه ي گرافيت، اتم كربن با چهار پيوند و با آرايش سه ضلعي مسطح به 4 اتم كربن ديگر متصل شده است.

9- تركيب هاي آلي از مولكول ساخته شده اند و از اين رو تركيب هاي كووالانسي يا جامدهاي كووالانسي هستند.

10- آلكان را به اين علت پارافين مي نامند كة ميل تركيبي كمي براي واكنش هاي شيميايي دارد.

11- طول پيوند C=C  از C-C  كوتاه تر است و انرژي پيوند آن بيش تر است.

12- هيدروكربن هاي سير نشده واكنش پذير تر از هيدروكربن هاي سير شده هستند. 

13- با اضافه كردن يك اتم هيدروژن به يك آلكان، گروه آلكيل به دست مي آيد.

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۲۲ مهر۱۳۸۵ و ساعت 18:18 |


Powered By
BLOGFA.COM