تست سال دوم

 

1- كداميك از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟

 1) آتش               2) هوا                 3) باد                  4) خاك

2- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

1) پروتون                   2) نوترون                 3) هسته                  4) الكترون

3- كدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور كند؟

1) آلفا                2) بتا                  3) گاما                   4) كاتدي

4- لايه هاي الكتروني M و L در كدام مورد زير مانند يكديگرند؟

1) تعداد اوربيتال   2) تعداد اوربيتال هاي S و P      3) داشتن تراز d    4)سطح انرژي

5- در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش اوربيتاليnS1 وجود دارد؟

1) 3               2) 4                   3) 5                    4) 6

6- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث كشف عدد اتمي شد.

1) x               2) گاما                   3) بتا                   4) آلفا

7- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

 1) تامسون                    2) رادرفورد                  3) چادويك              4) بونزن

8- طيف بين از طراحي كدام دانشمند است؟

1) بونزن               2) بوهر                3) چادويك               4) دالتون

9- شكل اوربيتال تعيين كننده كدام ويژگي الكترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون  2) جهت حركت الكترون  3) اسپين الكترون  4) احتمال حضور

10- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يك از اين اوربيتالها به وسيله .... الكترون با اسپين ..... اشغال مي گردد.

1) متفاوت – دو – همسو                        2) يكسان – دو – ناهمسو

3) يكسان – يك – همسو                        4) متفاوت – يك – ناهمسو

11- كدام دو پرتو داراي بار الكتريكي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا              2) بتا و گاما               3) آلفا و كاتدي          4) بتا و كاتدي

12- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازك طلا با ذره هاي آلفا كداميك از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه كاتدي                     2) بررسي خواص اشعه راديو اكتيو

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم

4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

13- ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد زير متفاوتند؟

 1) تعداد الكترون       2) عدد اتمي      3) تعداد نوترون      4) تعداد پروتون

14- كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند

 2) اتمهاي هر عنصر يكسان بوده و جرم يكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولكول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

15- اگر آرايش الكتروني A دو بار منفي و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود كدام مطلب درست است؟

1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.

 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلي است.

4) تفاوت تعداد الكترونهاي A و D برابر 12 است.

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 23:13 |


Powered By
BLOGFA.COM