سوالات کنکور 92 رشته تجربی


                      با پاسخ تشریحی


                         دانلود سوالات 


                    دانلود پاسخ تشریحی+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۱ آبان۱۳۹۲ و ساعت 23:11 |
چند نمونه سوال تستی برای پایه سوم . برگرفته از سایت دبیرستان فرزانگان تهران

 

                        آزمون جامع دبیرستان فرزانگان 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۲۸ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 22:29 |

 

                      تست سوم

 

 

1- در انحلال CaCl2  در آب ، آنتالپي سامانه ................ يافته ، سامانه به محيط ................. و دماي محلول .................. مي يابد .

1) افزايش ، گرما مي دهد ، كاهش                  2) كاهش ، گرما مي دهد ، كاهش

3) كاهش ، گرما مي دهد ، افزايش                  4) افزايش ، گرما مي دهد ، افزايش

 

2- علت اصلي بالا بودن دماي شعله سوختن استيلن در مقايسه با اتان كدام است ؟

1) بيشتر بودن انرژي پيوند C-H در مولكول استيلن .

2) تشكيل تعداد مول‏هاي گاز كم‏تر در سوختن هر مول استيلن .

3) ناپايدارتر بودن مولكول استيلن .

4) وجود پيوند سه گانه در استيلن

 

3- كدام يك جزء ويژگي هاي محلول نيست ؟

1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول         2) ناخالص و همگن بودن

3) بي رنگ بودن                          4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

 

4- كدام عبارت نادرست است ؟

1) آنتالپي تشكيل گرافيت مثبت است

2) ظرفيت گرمايي ويژه‏ي آب به حالت مايع بيشتر از بخار آب است

3) آنتالپي تشكيل Na (S) برابر صفر است

4) آنتالپي تبخيرمواد از آنتالپي ذوب بيشتر است

 

5- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

1) حجم              2) دما                3) تعداد مول                    4) فشار

 

6- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

1) افزايش سطح انرژي            2) افزايش بي نظمي

3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي

 

7- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )

1) يك مول آب                                    2) يك مول اتانول  

3) يك مول كربن دي اكسيد                   4) يك مول شكر

 

8- از سوختن 1 مول گوگرد ، 296 كيلوژول گرما آزاد مي‏شود . از سوختن g 1 گوگرد كه درصد خلوص آن 65% است چند كيلو ژول گرما آزاد مي‏شود ؟  ( S=32 )

1) 88/8                     2) 6/29                   3) 2/59                       4) 92/5

 

9- واكنش AB(g) A(g) + B(g) گرمازا است . كدام گزينه راجع به آن صحيح است ؟

1) واكنش خود به خودي

2) واكنش شانسي براي انجام شدن ندارد

3) بي نظمي اين سيستم كاهش يافته است

4) انرژي دروني سيستم در اثر اين تغيير افزايش مي يابد

 

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 16:46 |

           تست شيمي سوم

 

1- كدام يك جزء ويژگي‏هاي محلول نيست ؟   

  1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول             2) ناخالص و همگن بودن

  3) بي رنگ بودن                                4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

 

2- از يون .......... براي شناسايي يون ........... استفاده مي كنند ، كه توليد جامد .............. رنگ به نام .............. مي كند .

  1) يديد ، سرب (II ) ، زرد ، سرب يدات

  2) يديد ، آهن (II ) ، قرمز ژله‏اي ، آهن (II)  يديد

  3) هيدروكسيد ، آهن (II) ، قرمز آجري ، آهن (II) هيدروكسيد  

  4) يديد ، سرب (II ) ، زرد ، سرب(II )  يديد

 

3- كدام عبارت نادرست است ؟

  1) آنتالپي تشكيل گرافيت مثبت است

 2) ظرفيت گرمايي ويژه‏ي آب به حالت مايع بيشتر از بخار آب است

  3) آنتالپي تشكيل  Na ( S )  برابر صفر است      

 4) آنتالپي تبخيرمواد از آنتالپي ذوب بيشتر است

 

4- در انحلال Ca Cl 2  در آب ، آنتالپي سامانه ................ يافته ، سامانه به محيط ................. و دماي محلول ................... مي يابد .

  1) افزايش ، گرما مي دهد ، كاهش             2) كاهش ، گرما مي دهد ، كاهش

  3) كاهش ، گرما مي دهد ، افزايش             4) افزايش ، گرما مي دهد ، افزايش

 

5- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

  1) حجم                        2) دما                3) تعداد مول                    4) فشار

 

6- آنتالپي سوختن كدام ماده از بقيه بيشتر است ؟ ( گرماي بيشتري آزاد مي كند ) .

  1) C 2 H 2                      2) C 2 H 6                    3) C H 4                 4) C 2 H 4

 

7- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )                                 

  1) 1 مول آب                  2) 1 مول اتانول     3) 1 مول كربن دي اكسيد    4) 1 مول شكر

 

8- علت اصلي بالا بودن دماي شعله سوختن استيلن در مقايسه با اتان كدام است ؟

  1) بيشتر بودن انرژي پيوند ‍‍ C - H در مولكول استيلن .

  2) تشكيل تعداد مول‏هاي گاز كم‏تر در سوختن هر مول استيلن .

  3) ناپايدارتر بودن مولكول استيلن .

  4) وجود پيوند سه گانه در استيلن .

 

9- از سوختن 1 مول گوگرد ، 296 كيلوژول گرما آزاد مي‏شود . از سوختن g 1 گوگرد كه درصد خلوص آن 65%  است چند كيلو ژول گرما آزاد مي‏شود ؟              ( S = 32 )

  1) 88/8                         2) 6/29                      3) 2/59                           4) 92/5

 

10- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

  1) افزايش سطح انرژي                 2) افزايش بي نظمي  

  3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي 

 

11- كدام يك جزء ويژگي‏هاي محلول نيست ؟                                                                      

  1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول             2) ناخالص و همگن بودن

  3) بي رنگ بودن                                         4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

 

12- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

  1) حجم                  2) دما                      3) تعداد مول           4) فشار

 

13- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )                                      

  1) 1 مول آب                                                   2) 1 مول اتانول

  3) 1 مول كربن دي اكسيد                                4) 1 مول شكر

 

14- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

     1) افزايش سطح انرژي            2) افزايش بي نظمي 

     3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي     

 

15- كداميك شدتي است ؟

1) ظرفيت گرمايي مولي                                    2) جرم جسم

3) حجم جسم                                                 4) انرژي دروني

 

16- در واكنش سوختن اتان تغيير آنتالپي هنگامي كه بخار آب توليد مي شود نسبت به موقعي كه آب در حالت مايع توليد مي شود ، ……..

1) منفي تر است                                          2) مثبت تر است

3) مساوي است                                           4) نمي توان اظهار نظر كرد

 

17- در ترموديناميك به فرآيندي كه در آن q برابر …… باشد فرآيند …… مي گويند.

1) صفر- بي دررو                        2) بي نهايت بي دررو

3) صفر كامل                           4) بي نهايت كامل

 

18- براي واكنشي كه در فشار ثابت انجام مي شود q برابر است با :  

1) DE                                     ۲) DS

 3) DH                                    ۴) DV

 

19-كداميك از آنتالپي هاي زير مي تواند فقط مقداري منفي باشد ؟

1) آنتالپي تشكيل                                       2) انتالپي پيوند

3) آنتالپي سوختن                                      4) آنتالپي تصعيد 

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در سه شنبه ۴ بهمن۱۳۸۴ و ساعت 14:50 |


Powered By
BLOGFA.COM