سوالات کنکور 92 رشته تجربی


                      با پاسخ تشریحی


                         دانلود سوالات 


                    دانلود پاسخ تشریحی+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۱ آبان۱۳۹۲ و ساعت 23:11 |
             پاسخ تست ترکیبات یونی

                    آزمون شماره ۴

1)      د      در ترکیب یونی MX2 عنصر M از گروه دوم و عنصر X از گروه 17 یا هالوژن ها می باشد .

       پس در گزینه الف) ممکن است دو عنصر در یک دوره نباشند مانند ترکیب MgBr2    در

       گزینه ب) اگر در یک دوره نباشند ممکن است عدد اتمی عنصر X از عنصر M کوچکتر 

       باشد مانند CaCl2 که  Ca=20 و Cl=17 می باشد .     در گزینه ج) که نادرست است همیشه 

       دو برابر نمی باشد مانند مثال قسمت ب

...................................................................................................................

2)      ج    

...................................................................................................................

3)      د       ترکیبات یونی در حالت جامد نارسانا و در حالت مذاب یا محلول رسانا می باشند

...................................................................................................................

4)      ب      -NH4 + ,   Cl   آمونیوم کلرید

...................................................................................................................

5)      الف    - Na+ Cl  سدیم کلرید  و - Ca 2+ O 2  کلسیم اکسید

...................................................................................................................

6)      الف     پیوند فلزها با نافلزی مانند برم یونی می باشد . Ca فلز است ( گروه 2 )

         ولی p  و I و B نافلز می باشند . پیوند نافلز با نافلز از نوع کووالانسی می باشد .

..................................................................................................................

7)      ج     بعضی عناصر واسطه همانند آهن بیش از یک نوع یون تولید می کنند .+ Fe 2 و + Fe 3

..................................................................................................................

8)      ج     فلز با نافلز پیوند یونی می دهد . S از گروه 16 نافلز و Sr از گروه 2 فلز است .

..................................................................................................................

9)      ج    هر اندازه فلزی فعال تر و با خاصیت فلزی بیشتری باشد ترکیب آن با نافلز پیوند یونی

       محکم تری می دهد. به نحوی که قویترین پیوند یونی بین فعال ترین فلز با فعال ترین نافلز

تشکیل می شود. درجدول تناوبی فعالترین فلزها در سمت چپ جدول و پایین گروه اول قراردارند .

..................................................................................................................

10)    ب   

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 23:30 |
                        پاسخ تست شیمی دوم فصل 4

                        آزمون شماره ۳

  g  12

  g  14

     X

100درصد

1)      3              در CH2           ۸۷/۵ ٪  =  X

.........................................................................................................................

2)      2   میزان دافعه : جفت الکترون ناپیوندی – ناپیوندی > ناپیوندی – پیوندی > پیوندی – پیوندی

     فرمول اتانول C2H5OH    و  فرمول دی متیل اتر CH3OCH3

..........................................................................................................................

3)      4     در گزینه 1 پیوندها ناقطبی ولی مولکول قطبی است

       در گزینه 2 پیوندها قطبی ولی مولکول ناقطبی است

       در گزینه 3 پیوندها قطبی ولی مولکول ناقطبی است

       در گزینه 4 پیوندها قطبی و مولکول هم قطبی است

..........................................................................................................................

4)      2     با توجه به شکل نفتالن در فصل 5 کتاب درسی فرمول مولکولی آن C8H8 است

..........................................................................................................................

5)      3    تعداد الکترون لایه ظرفیت :   کلر = 7     هلیم = 2     آرگون = 8     اکسیژن = 6

..........................................................................................................................

6)      3          گزینه 1 = سه ضلعی مسطح                        گزینه 2 = سه ضلعی مسطح 

                    گزینه 3 = هرم با قاعده مثلثی                       گزینه 4 = سه ضلعی مسطح

..........................................................................................................................

7)      1     عناصر گروه دوم ، سومین انرژی یونش بالایی دارند و در بین عناصر این گروه

               چون از بالا به پایین انرژی یونش کم می شود پس انرژی یونش Mg بیشتر است .

.........................................................................................................................

8)      1    عنصر با آرایش لایه ظرفیت 3P4  در دوره سوم و گروه 16 قرار دارد .

              در بین گزینه های داده شده در گزینه (1) عنصر S در گروه 16 و

             عنصر Na در دوره 3 قرار دارد .

..........................................................................................................................

9)      2   در N2O  تعداد پیوندها 4 ولی در بقیه مولکول ها تعداد پیوندها 3 می باشد .

..........................................................................................................................

10)    3   ساختار مولکول AB3 شبیه به مولکول NH3 می باشد . دارای 4 قلمرو الکترونی

             که یکی از قلمروها جفت الکترون ناپیوندی می باشد . پس شکل آن هرم با قاعده

             مثلثی می باشد . پیوندها در آن همه قطبی و مولکول نیز به دلیل داشتن جفت

             الکترون ناپیوندی قطبی است .

..........................................................................................................................

11)    3    انرژی یونش از چپ به راست زیاد و از بالا به پایین کم می شود .

.....................................................................................................................

12)    2    مانند تست قبل

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 23:19 |
       پاسخ ۵ تست پیوند داتیو

                    آزمون شماره ۱

    ۱) ۴     در co32 پیوند داتیوی وجود ندارد ولی در بقیه هر کدام یک پیوند داتیو دارند 

    ۲) ۳      در HClO4 سه پیوند داتیو وجود دارد . در حالی که H3PO4 و HNO3 یک پپیوند داتیو و H2SO4 دو    

                پیوندداتیو دارد

    ۳) ۴      به غیر از ClO3 بقیه یک پیوند داتیو دارند  

    ۴) ۱     پیوند از نوع کووالانسی قطبی است

    ۵) ۴     Cl سه پیوند داتیو و S دو پیوند و N و P یک پیوند داتیو

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 21:56 |
                     چند نمونه سوال از بخش 4 شيمي 2

                           مبحث پيوند داتيو

                        آزمون شماره 1

1) در کدام یک از یون های زیر پیوند داتیو وجود ندارد؟(سراسری تجربی-62)

       CO32-  4)                  ۳)NO3                     ۲)ClO3-                 ۱)SO32

2) در کدام یک از مولکول های زیر بیش ترین تعداد پیوند داتیو وجود دارد؟(سراسری ریاضی-70)

1)H3PO  4)                  3)HClO4                  2)HNO3               H2SO4

                                                                                   بقیه در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۴ مهر۱۳۸۷ و ساعت 0:48 |

                        تست سال دوم

                      آزمون شماره ۲

1 – اگر آخرين تراز انرژي اتم يك عنصر 2P4 باشد عنصر به كدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟

1) 14 و 2                2 ) 2 و 4                 3 ) 14 و 4                4 ) 6 و 2

2 – در مورد عنصري كه عدد اتمي 21 دارد كدام گزينه درست است ؟

1 ) آخرين لايه آن سه الكتروني است          2 ) آخرين لايه آن يك الكتروني است

3 ) آخرين الكترونآن در d3 وارد مي شود         4 ) از دسته لانتانيدها است

3- عنصري از جدول تناوبي كه تعداد الكترونهاي لايه اصلي M آن دو برابر تعداد الكترونهاي لايه اصلي N آن است در كدام گروه از جدول تناوبي قرار دارد؟

 1) 11                   2) 3                      3) 1                   4) 13

4- لانتانيدها در ........ و اکتنيدها در .......... جدول تناوبي قرار گرفته اند؟

1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3

 2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11

3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11

 4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3

5- اختلاف تعداد عناصري كه در دوره چهارم داراي تراز d كامل با تعداد عناصري كه در اين دوره داراي آرايش الكتروني S4 مي باشد كدام است؟

 1) 8                 2) 6                  3) 10                   4)5

6- لايه اصلي چهارم گنجايش چند الكترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداكثر چند الكترون در اين لايه وارد مي شود ؟

1) 32 و 16                2) 32 و 32               3) 18 و 8               4) 32 و 8

7- كلسيم(Ca20) نسبت به پتاسيم (K19) ..........

1) اتمهاي بزرگتري دارد                         2) چگالي كمتري دارد

 3) آسانتر واكنش مي دهد                      4) شعاع اتمي كوچكتري دارد

8- عنصر A در گروه يك و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهاي اين دو عنصر كدام است؟

 1) 25               2) 15                 3)20                 4)10

9- چند عنصر در جدول تناوبي وجود دارد كه در حالت پايه تراز P در لايه ظرفيت اتم آن نيمه پر مي باشد؟

1)16                 2) 7                    3) 6                 4) 5

10- در جدول تناوبي چند عنصر شبه فلز با عدد اتمي كمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟

1) 1,3                  2) 2, 4                    3) 2,3                4) 2,2

11- عنصري كه تعداد الكترون در ترازهايS 4و  4 آن در حالت عادي برابر است در كدام گروه از جدول تناوبي قرار دارد و عدد اتمي آن كدام است؟

 1) 22,14               2) 22,12                   3 ) 32,14                 4) 32,12

12- كداميك از 4 مورد زير عدد اتمي لانتانيدها مي باشد؟

1) 47                2) 65                   3) 103                 4) 89

13- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبي به كدام گروه تعلق دارد ؟

 1) 15              2) 14                  3) 13                  4) 2

14- كدام دسته از عناصر زير همگي پرتوزا مي باشند؟

1) لانتانيدها          2) اكتنيدها             3) فلزهاي قليائي      4) فلزهاي قليائي خاكي

15- عنصري در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمي آن كدام است؟

 1)33                  2)  50                     3) 40                    4)64

16- Cl داراي دو ايزوتوپ است كه عدد جرمي آنها 32 و 37 مي باشد ايزوتوپ سنگين چند نوترون دارد؟

1) 17                   2) 20                       3) 18                    4)37

17- کدام گفته زير در مورد فلزات قليائي درست نيست؟

1) حتي با آب سرد به سرعت واكنش مي دهند.

2) آرايش الكتروني آخرين لايه آنها nS1

3) تفاوت اندازه شعاع اتمي و يوني آنها زياد است

 4) با افزايش عدد اتمي دماي ذوب آنها افزايش مي يابد

18- در گروه فلزات قليائي همگام با زياد شدن عدد اتمي انرژي نخستين يونش كم مي شود زيرا در اين جهت

1) الكترونگاتيوي كم مي شود                 2) تعداد پروتونها زياد مي شود

 3) شعاع اتمي كم مي شود                     4) تعداد لايه هاي الكتروني زياد مي شود

19- گروه 15 از جدول تناوبي شامل .......... عنصر و ........... نافلز است.

 1) 2,6                2) 3,5                  3) 4,6                  4) 2,5

20- مندليف در برخي موارد براي نجات جدول تناوبي از فروپاشي كدام اصل را ناديده گرفته است؟

1) تشابه خواص فيزيكي در يك گروه          2) تشابه خواص شيميائي در يك گروه

3) تشابه خواص شيميائي در يك دوره تناوب       4) افزايش تدريجي جرم اتمي

21- در آرايش عادي الكتروني عنصري تعداد الكترونهاي ترازهاي d 3و P 3 برابر است. كدام گزينه درباره اين عنصر درست است؟

1) در تناوب سوم قرار دارد   2) در لايه ظرفيت اتم آن 4 اوربيتال نيمه پر وجود دارد

3) به گروه 6 تعلق دارد         4) به گروه 15 تعلق دارد

22- يونهاي A يك بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفي و E يك بار منفي آرايش الكتروني گاز نجيب Ar18 را دارند . شعاع كدام يون كوچكتر است؟

 1) A يك بار مثبت     2) B دو بار مثبت    3) D دو بار منفي    4) E يك بار منفي

23- هر اتم عنصر شماره ........ با سه اتم هيدروژن تشكيل يك مولكول مي دهد؟

 1) 32                    2) 15                        3) 17                    4) 16

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در سه شنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۶ و ساعت 15:26 |

 

                تست شيمي دوم

               آزمون شماره ۳

 

1- 85.7 درصد وزن يك هيدروكربن را كربن تشكيل مي دهد . فرمول تجربي آن كدام است ؟   

           (  C = 12 g.mol -1   ,   H = 1 g.mol -1 )    

1) C3H7                  2) C2H5                 3) CH2                  4) CH3 

 

2- كدام مطلب نادرست است ؟

1) در هر مولكول ، معمولا اتمي كه الكترونگاتيوي كمتري دارد اتم مركزي مي باشد.

2) در مولكول آب دافعه ميان جفت الكترون هاي ناپيوندي پيوندي كمتر از دافعه جفت الكترون هاي پيوندي پيوندي است .

3) چون ساختار CH3Cl چهار وجهي نامنتظم است ، زاويه HCCl كمتر از 109.5 0  و زاويه HCH بيشتر از 109.5 0  است .

4) اتانول و دي متيل اتر ، ايزومر ( هم پار ) يكديگرند .

 

3- در كدام يك از گونه هاي زير پيوند بين اتم ها كووالانس قطبي است  و مولكول آن قطبي است ؟

1) O3                2) BeH2                     3) CS2                   4) SO2  

 

4- كدام مطلب زير در مورد نفتالن نادرست است ؟

1) در مولكول آن 5 اتصال دوگانه وجود دارد .

   2) فرمول مولكولي آن C8H10 مي باشد .

3) جزء هيدروكربن هاي آروماتيك مي باشد .    

 4) براي جلوگيري از رشد بيد در فرش و لباس از آن استفاده مي شود .

 

5- اتم كدام عنصر داراي آرايش الكتروني پايدار هشتايي در لايه ظرفيت خود است ؟

1) كلر                      2) هليم                       3) آرگون                    4) اكسيژن

 

6- كدام مولكول فاقد ساختار مسطح مثلثي است ؟

1) AlCl3                      2) BF3                     3) NH3                      4) SO3

 

7- مقدار انرژي سومين يونش اتم كدام عنصر بيشتر است ؟

1) Mg 12                      2) Al 13                       3) P 15                            4) Ca 20   

 

8- عنصري كه آرايش الكتروني اتم آن به 3P4 ختم مي شود ، به ترتيب با كدام عنصر هم گروه و با كدام عنصر هم تناوب است ؟

1) S 16   و   Na 11                                    2) Si 14  و  Al13

   3) As33  و  Ar  18                                4) O 8    و   Ga 30

 

9- تعداد پيوندها در كدام مولكول ، با تعداد پيوندها در هر يك از سه مولكول ديگر تفاوت دارد ؟

1) BCl3                     2) N2O                      3) BF3                    4) SOCl2

10- اگر در مولكول AB3 ، اتم مركزي داراي يك جفت الكترون ناپيوندي باشد ، شكل هندسي اين مولكول كدام و از نظر قطبيت چگونه است ؟

1) مثلثي مسطح قطبي                            2) مثلثي مسطح نا قطبي      

3) هرم با قاعده مثلثي قطبي                   4) هرم با قاعده مثلثي نا قطبي

 

11- انرژي دومين يونش ( E2 )  كداميك بيشتر است ؟

1) Al 13                     2) Mg 12                    3) Be 4                  4) Ca20

 

12- تفاوت نخستين و دومين انرژي يونش ( E2 , E1 )   در كدام عنصر زير بيشتر است ؟

1) Na 11               2) Li 3                  3) K 19                 4) Zn 30

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۲۰ خرداد۱۳۸۶ و ساعت 21:40 |

سوالات چهار گزينه اي تركيبات يوني

                     آزمون شماره ۴

1- باتوجه به فرمول ترکيب يوني MX2  کدام مورد زير درست است؟

الف ) عنصرهاي M  و X  در يک دوره جدول تناوبي قرار گرفته اند.

ب ) عدد اتمي عنصر  X از عنصر M  بزرگتر است.

ج) تعداد الکترونهاي عنصر X ۲ برابر عنصر M  است .

د) انرژي يونش عنصر X  از M  بيشتر است.

2- يونهاي مثبت و منفي در شبکه ي بلور يک نمک چه نوع حرکتي دارند؟

الف ) حرکت موجي شديد

ب) حرکت انتقالي ضعيف

ج) حرکت ارتعاشي در محلهاي ثابت

د) حرکتي ندارند

3- کداميک از خواص ترکيبهاي يوني نيست ؟

الف ) خردشدن بر اثر ضربه

ب) حل شدن در آب

ج) نقطه ي ذوب و جوش بالا

د) رسانا بودن در حالت جامد

4- کدام ماده جزو ترکيبهاي يوني است ؟

الف)     H2SO4

  ب)      NH4Cl

  ج )      SiBr4

   د)        Sio2

5- پيوند بين ذره ها در کدام دو ماده ي زير يوني است ؟

الف ) Nacl و Cao

ب ) So2 و K2S

ج ) MgBr2 و Co2

د) ICl3  و CuSo4

6- پيوند کدام عنصر با برم به صورت يوني است ؟

الف ) Ca

ب ) P

ج) I

د)B

7- کدام فلز زير مي تواند بيش از يک يون تشکيل دهد؟

الف ) سديم

ب) کلسيم

ج) آهن

د) منيزيم

8- کدام يک از جفت اتمهاي مطرح شده ، تشکيل پيوند يوني مي دهند؟

الف )   pو S

ب )  k   و H

ج)     S و Sr

د) I      و Br

9- کاتيون کداميک از اتمهاي زير با  ۲- S پيوند يوني قوي تري تشکيل مي دهد؟

الف ) Na

ب) Rb

ج) Cs

د)K

10- نماد کاتيون منيزيم به چه صورت نمايش داده مي شود؟

الف)   +Mg

ب) Mg 2+ 

ج)     Mg+۲

د)    Hg++

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۴ اسفند۱۳۸۵ و ساعت 0:43 |

               تست شيمي دوم

1- جنس اشعه α و اشعه β چیست؟  

  1) α الکترون و β پروتون                  2) α  هسته هلیم و β الکترون 

  3)α هلیم دو بارمثبت وβ پروتون        4) α امواج الکترومغناطیسی و β الکترون 

2- اوربیتال 1S در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟

 1) اندازه شعاع          2) تراکم ابر الکترونی  

   3) تعداد الکترون        4) شکل ابر الکترونی      

  3- عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون ها هسته آن برابر 3 است این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی جای دارد؟   

        1) دوم          2) پنجم       3) سوم           4) چهارم                                                             

 4- اگر اتم X هم ردیف اتمی با آرایش الکترونی 4S  و هم ستون اتمی با آرایش الکترونی 2P باشد اتم X چیست؟

   1) 13  AL           2)  32 As              3)  31 Ga               4) 15  P         

5- اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 4P 2 باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد؟

   1) گروه 14 تناوب 2            2) گروه 2 تناوب 4      

     3) گروه 14 تناوب 4            4) گروه 6 تناوب 2 

6- کدام عدد اتمی به عنصری مربوط است که تعداد الکترونهای آخرین لایه آن بیشتر است؟

            1) 13           2) 14         3) 15           4) 19  

7- عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است؟

     1) 13 AL            2) 17 Cl             3) 16 S               4) 14 Si

8- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟

  1) 16            2) 32               3) 15                4) 17     

 9- Cl  دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 35 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟

          1) 17           2) 20            3) 18              4) 37                                        

10- یون M  با دو بار مثبت در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر M کدام است؟

   1) 16              2) 12               3) 20                 4) 8 

11- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کامل تری را برای  ساختار اتم و آرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟

    1) لایه الکترونی         2) سطح مرزی   

     3) تراز انرژی                4) اوربیتال اتمی  

12- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n = 4 مشخص می شود و حد اکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟    

       1) 2        2) 8              3) 18               4) 32 

13- کدام مطلب در مورد تراز انرژی 3d نادرست است؟ 

1) با 10 الکترون کاملآ پر می شود                2) در اتم Fe قبل از تراز 4S پر می شود 

3) در اتم K سطح آن از تراز 4S بالاتر است    4) دارای 5 اوربیتال است

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۵ و ساعت 15:38 |

                تست سال دوم

 

1- كداميك از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟

 1) آتش               2) هوا                 3) باد                  4) خاك

2- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

1) پروتون                   2) نوترون                 3) هسته                  4) الكترون

3- كدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور كند؟

1) آلفا                2) بتا                  3) گاما                   4) كاتدي

4- لايه هاي الكتروني M و L در كدام مورد زير مانند يكديگرند؟

1) تعداد اوربيتال   2) تعداد اوربيتال هاي S و P      3) داشتن تراز d    4)سطح انرژي

5- در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش اوربيتاليnS1 وجود دارد؟

1) 3               2) 4                   3) 5                    4) 6

6- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث كشف عدد اتمي شد.

1) x               2) گاما                   3) بتا                   4) آلفا

7- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

 1) تامسون                    2) رادرفورد                  3) چادويك              4) بونزن

8- طيف بين از طراحي كدام دانشمند است؟

1) بونزن               2) بوهر                3) چادويك               4) دالتون

9- شكل اوربيتال تعيين كننده كدام ويژگي الكترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون  2) جهت حركت الكترون  3) اسپين الكترون  4) احتمال حضور

10- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يك از اين اوربيتالها به وسيله .... الكترون با اسپين ..... اشغال مي گردد.

1) متفاوت – دو – همسو                        2) يكسان – دو – ناهمسو

3) يكسان – يك – همسو                        4) متفاوت – يك – ناهمسو

11- كدام دو پرتو داراي بار الكتريكي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا              2) بتا و گاما               3) آلفا و كاتدي          4) بتا و كاتدي

12- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازك طلا با ذره هاي آلفا كداميك از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه كاتدي                     2) بررسي خواص اشعه راديو اكتيو

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم

4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

13- ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد زير متفاوتند؟

 1) تعداد الكترون       2) عدد اتمي      3) تعداد نوترون      4) تعداد پروتون

14- كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند

 2) اتمهاي هر عنصر يكسان بوده و جرم يكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولكول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

15- اگر آرايش الكتروني A دو بار منفي و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود كدام مطلب درست است؟

1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.

 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلي است.

4) تفاوت تعداد الكترونهاي A و D برابر 12 است.

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 23:13 |

                تست سال دوم

 

1- كداميك از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟

 1) آتش               2) هوا                 3) باد                  4) خاك

2- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

1) پروتون                   2) نوترون                 3) هسته                  4) الكترون

3- كدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور كند؟

1) آلفا                2) بتا                  3) گاما                   4) كاتدي

4- لايه هاي الكتروني M و L در كدام مورد زير مانند يكديگرند؟

1) تعداد اوربيتال   2) تعداد اوربيتال هاي S و P      3) داشتن تراز d    4)سطح انرژي

5- در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش اوربيتاليnS1 وجود دارد؟

1) 3               2) 4                   3) 5                    4) 6

6- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث كشف عدد اتمي شد.

1) x               2) گاما                   3) بتا                   4) آلفا

7- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

 1) تامسون                    2) رادرفورد                  3) چادويك              4) بونزن

8- طيف بين از طراحي كدام دانشمند است؟

1) بونزن               2) بوهر                3) چادويك               4) دالتون

9- شكل اوربيتال تعيين كننده كدام ويژگي الكترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون  2) جهت حركت الكترون  3) اسپين الكترون  4) احتمال حضور

10- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يك از اين اوربيتالها به وسيله .... الكترون با اسپين ..... اشغال مي گردد.

1) متفاوت – دو – همسو                        2) يكسان – دو – ناهمسو

3) يكسان – يك – همسو                        4) متفاوت – يك – ناهمسو

11- كدام دو پرتو داراي بار الكتريكي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا              2) بتا و گاما               3) آلفا و كاتدي          4) بتا و كاتدي

12- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازك طلا با ذره هاي آلفا كداميك از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه كاتدي                     2) بررسي خواص اشعه راديو اكتيو

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم

4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

13- ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد زير متفاوتند؟

 1) تعداد الكترون       2) عدد اتمي      3) تعداد نوترون      4) تعداد پروتون

14- كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند

 2) اتمهاي هر عنصر يكسان بوده و جرم يكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولكول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

15- اگر آرايش الكتروني A دو بار منفي و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود كدام مطلب درست است؟

1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.

 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلي است.

4) تفاوت تعداد الكترونهاي A و D برابر 12 است.

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 23:13 |

                تست سال دوم

 

1- كداميك از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟

 1) آتش               2) هوا                 3) باد                  4) خاك

2- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

1) پروتون                   2) نوترون                 3) هسته                  4) الكترون

3- كدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور كند؟

1) آلفا                2) بتا                  3) گاما                   4) كاتدي

4- لايه هاي الكتروني M و L در كدام مورد زير مانند يكديگرند؟

1) تعداد اوربيتال   2) تعداد اوربيتال هاي S و P      3) داشتن تراز d    4)سطح انرژي

5- در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش اوربيتاليnS1 وجود دارد؟

1) 3               2) 4                   3) 5                    4) 6

6- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث كشف عدد اتمي شد.

1) x               2) گاما                   3) بتا                   4) آلفا

7- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

 1) تامسون                    2) رادرفورد                  3) چادويك              4) بونزن

8- طيف بين از طراحي كدام دانشمند است؟

1) بونزن               2) بوهر                3) چادويك               4) دالتون

9- شكل اوربيتال تعيين كننده كدام ويژگي الكترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون  2) جهت حركت الكترون  3) اسپين الكترون  4) احتمال حضور

10- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يك از اين اوربيتالها به وسيله .... الكترون با اسپين ..... اشغال مي گردد.

1) متفاوت – دو – همسو                        2) يكسان – دو – ناهمسو

3) يكسان – يك – همسو                        4) متفاوت – يك – ناهمسو

11- كدام دو پرتو داراي بار الكتريكي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا              2) بتا و گاما               3) آلفا و كاتدي          4) بتا و كاتدي

12- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازك طلا با ذره هاي آلفا كداميك از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه كاتدي                     2) بررسي خواص اشعه راديو اكتيو

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم

4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

13- ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد زير متفاوتند؟

 1) تعداد الكترون       2) عدد اتمي      3) تعداد نوترون      4) تعداد پروتون

14- كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند

 2) اتمهاي هر عنصر يكسان بوده و جرم يكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولكول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

15- اگر آرايش الكتروني A دو بار منفي و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود كدام مطلب درست است؟

1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.

 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلي است.

4) تفاوت تعداد الكترونهاي A و D برابر 12 است.

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 23:13 |

    نمونه سئوال فصل دو شیمی دوم دبیرستان  

 

                 

1- کدام خاصیت فلزات قلیایی سبب شده است که آنها را در یک گروه قرار دهیم؟

آ) فعالیت شیمیایی همه آنها زیاد است .

ب) با آب به شدت ترکیب می شوند گاز هیدروژن تولید می کنند.

پ) یک ظرفیتی هستند.

ت) در لایه طرفیت خود یک الکترون دارند.

2- بیش تر عنصرهای جدول تناوبی .................................هستند.

آ) فلز          ب) نافلز           پ) شبه فلز          ت) گاز نجیب

3- در صورتی که عدد اتمی  a L برابر 57 باشد عدد اتمی آخرین عنصر لانتانیدها کدام است؟

آ) 70           ب) 71                پ) 72                ت) 73

4- کدام عنصر را خانواده یک عنصری می نامیم؟

آ) لانتانیدها         ب) فرانسیم         پ) هیروژن       ت) هلیم

5- زمانی که مندلیف نخستین جدول تناوبی خود را ارائه داد کدام یک ازذره های تشکیل دهنده اتم کشف نشده بود؟

آ) الکترون                  ب) پروتون  

 پ) نوترون             ت) ذره های اصلی اتم شناخته شده بودند.

6- خواص فلزی عنصرهای اصلی ................................

آ) در گروه ها از بالا به پایین به تدریج کاهش می یابد.

ب) در گروه ها از بالا به پایین افزایش می یابد.

پ) در دوره ها از چپ به راست افزایش می یابد.

ت) در دوره ها از راست به چپ به شدت کاهش می یابد.

7- کدام مورد ابتکار مندلیف در تنظیم جدول تناوبی نیست؟

آ) قراردادن برخی عنصرهای سنگین تر قبل از عنصرهای سبک تر.

ب) خالی گذاشتن برخی از خانه های جدول.

پ) تقسیم عنصرها به دو دسته فلز و غیر فلز.

ت) پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته.

8- با افزایش عدد اتمی در مورد فلزهای قلیایی نقطه ذوب وجوش آنها به ترتیب چه تغییری می کند؟

آ) افزایش – افزایش                     ب) افزایش – کاهش   

 پ) کاهش – افزایش                   ت) کاهش – کاهش

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۸۴ و ساعت 13:31 |

                  تست سال دوم

 

1- الكترونگاتيوي يك عنصر به كدام عامل زير بستگي بيشتري دارد ؟

1) عدد اتمي      2) جرم اتمي       3) شعاع اتمي       4) بار مؤثر هسته و حجم اتم

2- اگر يون تك اتمي M2+ داراي 27 الكترون باشد ، كدام مطلب درباره آن درست است ؟

1) عدد اتمي عنصر M برابر 27 است .

2) آخرين لايه الكتروني آن داراي 17 الكترون است .

3) تمام ترازهاي انرژي اشغال شده آن از الكترون پر است .

4) بين دومين و سومين يونش اتم M ، نخستين جهش بزرگ مشاهده مي شود .

3- تالس فيلسوف يوناني كدام مورد زير را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست؟

1) آتش                  2) آب                    3) خاك                  4) باد

4- در مدل اتمي بور ، در مداري كه با n=4 مشخص مي شود حداكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2                   2) 8                    3) 18                  4) 32

5- اوربيتال S 1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع    2) تراكم ابر الكتروني    3) تعداد الكترون    4) شكل ابر الكتروني

6- كدام عدد اتمي به عنصري مربوط است كه تعداد الكترون هاي آخرين لايه آن بيشتر است؟

1)  13                2) 14                 3) 15                4) 19

7- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون هاي هسته آن برابر 3 است اين عنصر در كدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد؟

 1) دوم                   2) سوم                  3) چهارم                   4) پنجم

8- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟

1) 16                 2) 32                3) 15                  4) 17

9- كدام يك از مدل هاي اتمي زير طرح كاملتري را براي ساختار اتم وآرايش الكتروني آن ارائه مي دهد؟

1) دالتون               2) بور                  3) رادرفورد                 4) اوربيتالي

10- ناحيه معيني از فضاي اطراف هسته كه بيشترين احتمال حضور الكترون را دارد چه ناميده مي شود؟

1) لايه الكتروني        2) سطح مرزي         3) تراز انرژي           4) اوربيتال اتمي

11- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟

1) آلفا الكترون و بتا پروتون                 2) آلفا هسته هليم و بتا الكترون

3) آلفا هليم دو بار مثبت و بتا پروتون     4) آلفا امواج الكترو مغناطيسي وبتا الكترون

12- كدام مطلب در مورد تراز انرژي d3 نادرست است؟

1) با 10 الكترون كاملا پر مي شود        2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر مي شود

3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است         4) داراي پنج اوربيتال است

13- كدام گزينه با مدل اتمي بوهر سازگار نيست؟

1) در اتم هسته اي وجود دارد با بار مثبت        2) مدار دوم حداكثر 8 الكترون دارد

3) الكترونها در مدارهاي مشخص بدور هسته در حال گردشند

4) الكترونها در گردش بدور هسته ايجاد ابر الكتروني مي كنند

14- حداكثر تعداد الكترونهايي كه يك اوربيتال در زير لايه d3 در خود جاي مي دهد كدام است؟

1) 2                  2) 10                    3) 5                4) 1

15- كتاب شيمي دان شكاك از چه دانشمندي است؟

1) جان دالتون               2) ارسطو                3) رابرت بويل       4) جوزف تامسون

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۱۸ شهریور۱۳۸۴ و ساعت 23:12 |

                  تست سال دوم

 

1- الكترونگاتيوي يك عنصر به كدام عامل زير بستگي بيشتري دارد ؟

1) عدد اتمي      2) جرم اتمي       3) شعاع اتمي       4) بار مؤثر هسته و حجم اتم

2- اگر يون تك اتمي M2+ داراي 27 الكترون باشد ، كدام مطلب درباره آن درست است ؟

1) عدد اتمي عنصر M برابر 27 است .

2) آخرين لايه الكتروني آن داراي 17 الكترون است .

3) تمام ترازهاي انرژي اشغال شده آن از الكترون پر است .

4) بين دومين و سومين يونش اتم M ، نخستين جهش بزرگ مشاهده مي شود .

3- تالس فيلسوف يوناني كدام مورد زير را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست؟

1) آتش                  2) آب                    3) خاك                  4) باد

4- در مدل اتمي بور ، در مداري كه با n=4 مشخص مي شود حداكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2                   2) 8                    3) 18                  4) 32

5- اوربيتال S 1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع    2) تراكم ابر الكتروني    3) تعداد الكترون    4) شكل ابر الكتروني

6- كدام عدد اتمي به عنصري مربوط است كه تعداد الكترون هاي آخرين لايه آن بيشتر است؟

1)  13                2) 14                 3) 15                4) 19

7- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون هاي هسته آن برابر 3 است اين عنصر در كدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد؟

 1) دوم                   2) سوم                  3) چهارم                   4) پنجم

8- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟

1) 16                 2) 32                3) 15                  4) 17

9- كدام يك از مدل هاي اتمي زير طرح كاملتري را براي ساختار اتم وآرايش الكتروني آن ارائه مي دهد؟

1) دالتون               2) بور                  3) رادرفورد                 4) اوربيتالي

10- ناحيه معيني از فضاي اطراف هسته كه بيشترين احتمال حضور الكترون را دارد چه ناميده مي شود؟

1) لايه الكتروني        2) سطح مرزي         3) تراز انرژي           4) اوربيتال اتمي

11- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟

1) آلفا الكترون و بتا پروتون                 2) آلفا هسته هليم و بتا الكترون

3) آلفا هليم دو بار مثبت و بتا پروتون     4) آلفا امواج الكترو مغناطيسي وبتا الكترون

12- كدام مطلب در مورد تراز انرژي d3 نادرست است؟

1) با 10 الكترون كاملا پر مي شود        2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر مي شود

3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است         4) داراي پنج اوربيتال است

13- كدام گزينه با مدل اتمي بوهر سازگار نيست؟

1) در اتم هسته اي وجود دارد با بار مثبت        2) مدار دوم حداكثر 8 الكترون دارد

3) الكترونها در مدارهاي مشخص بدور هسته در حال گردشند

4) الكترونها در گردش بدور هسته ايجاد ابر الكتروني مي كنند

14- حداكثر تعداد الكترونهايي كه يك اوربيتال در زير لايه d3 در خود جاي مي دهد كدام است؟

1) 2                  2) 10                    3) 5                4) 1

15- كتاب شيمي دان شكاك از چه دانشمندي است؟

1) جان دالتون               2) ارسطو                3) رابرت بويل       4) جوزف تامسون

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۱۸ شهریور۱۳۸۴ و ساعت 23:12 |

        سوالات تستي شیمی دوم  

 

1 – اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 4 P 2    باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟

   1) 14 و 2                    2 )  2 و 4                    3 ) 14 و 4                4 ) 6 و 2

2 – کدام دسته سه تائی از عنصرها در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند ؟

  35 Br , 23 V , 19 K (2           24 Cr , 19 K , 18 Ar (1  

16 S , 12 Mg , 8 O (4          19 K , 11 Na , 3 Li (3      

3 – عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است ؟

14 Si (4                          16 S (3                         17 Cl (2                    13 Al (1  

4 – اگر عنصری به دوره چهارم وگروه 11 تعلق داشته باشد آرایش الکترونی اتم آن به کدام گزینه ختم می شود ؟

4S 2 , 4P 6 , 4d 1 (4       4S 2 , 3d 9 (3          3d 1 , 4S 2 , 4P 6 (2        3d 10 ,  4S 1 (1 

5 – در مورد عنصری که عدد اتمی 21 دارد کدام گزینه درست است ؟

  1 ) آخرین لایه آن سه الکترونی است                       2 ) آخرین لایه آن یک الکترونی است 

  3 ) آخرین الکترونآن در 3d  وارد می شود                   4 ) از دسته لانتانیدها است

6- اختلاف تعداد عناصری که در دوره چهارم دارای تراز d کامل با تعداد عناصری که در این دوره دارای آرایش الکترونی 4S می باشد کدام است؟

1)  8                       2)  6                       3)  10                      4)  5

7- عنصری از جدول تناوبی که تعداد الکترونهای لایه اصلی M آن دو برابر تعداد الکترونهای لایه اصلی N آن است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد؟

1)  11                 2)  3                      3)  1                     4)  13

8- اگر آرایش الکترونی A دو بار منفی و D دوبار مثبت به 3P 6 ختم شود کدام مطلب درست است؟

 1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد.

 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.

 3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلی است.

 4) تفاوت تعداد الکترونهای A و D برابر 12 است.

9- لانتانیدها در ........ و اکتنیدها در .......... جدول تناوبی قرار گرفته اند؟

 1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3

 2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11

 3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11

 4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3

10- لایه اصلی چهارم گنجایش چند الکترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداکثر چند الکترون در این لایه وارد می شود ؟

  1) 32 و 16            2) 32 و 32              3) 18 و 8                4) 32 و 8

11- کدام گفته زیر در مورد فلزات قلیائی درست نیست؟

 1) حتی با آب سرد به سرعت واکنش می دهند.      2) آرایش الکترونی آخرین لایه آنها nS1

 3) تفاوت اندازه شعاع اتمی و یونی آنهازیاد است     4) با افزایش عدداتمی دمای ذوب آنهاافزایش می یابد

12- کلسیم(20 Ca) نسبت به پتاسیم (19 K)  ..........

  1) اتمهای بزرگتری دارد                  2) چگالی کمتری دارد       

  3) آسانتر واکنش می دهد              4) شعاع اتمی کوچکتری دارد

13- در اتم عناصر دوره پنجم جدول تناوبی کدام دسته از ترازهای فرعی زیر در حال پرشدن هستند؟

 1) 5S,5P,5d,5f               2) 4d,5S,5P,5d            3) 5S,5P,5d             4) 5S,4d,5P  

14- عنصر A در گروه یک و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهای این دو عنصر کدام است؟      

1)  25                2)  15                3)  20                4)  10

15- در جدول تناوبی چند عنصر شبه فلز با عدد اتمی کمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟

1)  2 و 2              2)  3 و 2              3)  4 و 2              4)  3 و 1

16- هر اتم عنصر شماره ........ با سه اتم هیدروژن تشکیل یک مولکول می دهد؟

1)  16                2)  17                3)  15                4)  32

17- عنصری که تعداد الکترون در ترازهای 4S و 4P آن در حالت عادی برابر است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد و عدد اتمی آن کدام است؟  

1)  12 و 32           2)  14 و 32             3)  12 و 22               4)  14 و 22

18- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبی به کدام گروه تعلق دارد ؟

1)  2                 2)  13                3)  14                4)  15

19-  چند عنصر در جدول تناوبی وجود دارد که در حالت پایه تراز P در لایه ظرفیت اتم آن نیمه پر می باشد؟

1)  5                 2)  6                 3)  7                 4)  16

20- عنصری در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمی آن کدام است؟

1)  64                2)  40                3)  50                4)  33

21- در گروه فلزات قلیائی همگام با زیاد شدن عدد اتمی انرژی نخستین یونش کم می شود زیرا در این جهت 

1) الکترونگاتیوی کم می شود             2) تعداد پروتونها زیاد می شود  

3) شعاع اتمی کم می شود               4) تعداد لایه های الکترونی زیاد می شود

22- کدامیک از 4 مورد زیر عدد اتمی لانتانیدها می باشد؟

1)  89                2)  103              3)  65                4)  47

23- گروه 15 از جدول تناوبی شامل .......... عنصر و ........... نافلز است.

1) 5 و 2             2)  6 و 4                        3)  5 و 3                        4)  6 و 2

24- مندلیف در برخی موارد برای نجات جدول تناوبی از فروپاشی کدام اصل را نادیده گرفته است؟

 1) تشابه خواص فیزیکی در یک گروه                        2) تشابه خواص شیمیائی در یک گروه

 3) تشابه خواص شیمیائی در یک دوره تناوب               4) افزایش تدریجی جرم اتمی

25- در آرایش عادی الکترونی عنصری تعداد الکترونهای ترازهای 3d و 3P برابر است. کدام گزینه درباره این عنصر درست است؟

1) در تناوب سوم قرار دارد                              2) در لایه ظرفیت اتم آن 4 اوربیتال نیمه پر وجود دارد

 3) به گروه 6 تعلق دارد                                 4) به گروه 15 تعلق دارد

26- یونهای A یک بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفی و E یک بار منفی  آرایش الکترونی گاز نجیب 18Ar را دارند . شعاع کدام یون کوچکتر است؟

 1) A یک بار مثبت            2) B دو بار مثبت            3) D دو بار منفی           4) E یک بار منفی

27- کدام دسته از عناصر زیر همگی پرتوزا می باشند؟

 1) لانتانیدها               2) اکتنیدها               3) فلزهای قلیائی               4) فلزهای قلیائی خاکی

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۱۱ تیر۱۳۸۴ و ساعت 21:37 |


Powered By
BLOGFA.COM