تست سال اول دبيرستان

 

 

1-       كدام ماده از جمله ي منابع تجديد ناپذير است ؟

1) آب            2) خاك            3) فلز             4) هوا

 

2- مولكول گرم كربن دي اكسيد برابر است با : ( 16 =  O   و  12 =  C )

1)  40             2)  42              3)  43              4)  44   

 

3-       با توجه به نقطه ذوب پتاسيم ) 63 درجه سانتي گراد ) و نقطه ذوب سزيم ( 29 درجه سانتي گراد ) ، نقطه ذوب روبيديم چند درجه سانتي گراد تخمين زده مي شود ؟

1) 44               2) 46             3) 48              4) 50

 

4-       زيست گاز به طور عمده شامل ......... و ........... است .

      1) كربن دي اكسيد – متان              

      2) كربن مونو اكسيد – متان       

      3) گوگرد دي اكسيد – كربن دي اكسيد

      4) گوگرد دي اكسيد – كربن مونو اكسيد

 

5-       درصد كدام ماده در زباله هاي جامد كشورهاي پيشرفته بيشتر است ؟

1) كاغذ                    2) خاكروبه                                                       3) مواد پلاستيكي       4) پسمانده هاي مواد غذايي

 

6-       كدام يك از مواد زير جزو مواد زيست تخريب پذير است ؟

1) مواد پلاستيكي      2) شيشه         3) آلومينيم         4) كاغذ

 

7-       ميزان مصرف كدام مواد اغلب به عنوان نشانه اي از پيشرفت اجتماعي يك كشور تلقي مي شود ؟

1) مواد نفتي            2) كاغذ           3) فلزها             4) پلاستيك

 

8-       رسانايي الكتريكي كدام فلز از فلز مس بيشتر است ؟

1) آهن         2) سرب          3) نقره            4) پلاتين

 

9-       در پالايش نفت خام پس از برش بنزين ، كدام برش بدست مي آيد ؟

1) نفت گاز         2) نفت چراغ           3) روان كننده ها          4) گاز

 

10-   شيمي آلي را شيمي تركيب هاي .................. نيز مي گويند .

1) معدني             2) طبيعي             3) هيدروژن            4) كربن

 

11-   هيدروكربني به فرمول C5 H12  چند ايزومر دارد ؟

1) 2              2) 3             3) 4               4) 5

 

12-   آلكاني با 8 اتم كربن چند اتم هيدروژن دارد ؟

1) 15              2) 16              3) 17              4) 18

 

13-   كدام گاز زير از سوختن آلكان ها حاصل مي شود ؟

1) NO              2) SO2              3) CO2              4) N2  

 

14-   گاز طبيعي به طور عمده از كدام گاز تشكيل شده است ؟

1) كربن دي اكسيد      2) متان      3) بخار آب      4) كربن مونو اكسيد

 

15-   در مولكول پروپان در كل چند پيوند كووالانسي وجود دارد ؟

1) 9                2)  10                  3) 14                4) 15

 

16-   نقطه ي ذوب و نقطه ي جوش آلكان ها با افزايش تعداد اتم هاي كربن به ترتيب چه تغييري مي كند ؟

1) افزايش – كاهش              2) كاهش – افزايش         

 3) افزايش – افزايش              4) كاهش – كاهش

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۳۸۵ و ساعت 1:0 |

              تست سال اول

 

1- با افزايش ارتفاع چگالي هوا .......... و تعداد ذره هاي موجود در آن ......... مي شوند .

الف) زياد- زياد
ب)کم _ کم
ج) کم _ زياد
د) زياد _ کم  

 

  ۲- تروپوسفر يا لايه اي از هوا که ما در آن زندگي مي کنيم در چه فاصله اي از سطح زمين قرار گرفته اند ؟

الف) بيشتر از 20 کيلومتر
ب) کمتر از 10
ج) 10 تا 20 کيلومتر
د) 10 تا 12 کيلومتر  

 

3- چرا گازها تراکم پذير هستند ؟

الف) چون گازها فشار ثابت دارند .
ب) چون گاز حجم ثابت ندارد .
ج) چون فاصله بين ذرات سازنده آن زياد است .
د) چون گازها دماي ثابت ندارند .  

 

4- کداميک از فلزات زير رابراي حفاظت در مقابل اکسيد شدن درزيرنفت نگهداري مي کنند ؟

الف) Mg
ب)
Na
ج)
Fe
د)
Al  

 

5- کداميک از گازهاي زير ، گاز گلخانه اي به شمار مي آيد ؟

الف) H2o
ب)
Co2
ج)
CH4
د) همه موارد  

 

6-در فشار سنج در سطح دريا ، ارتفاع ستون جيوه چقدر است ؟

الف) mm۷۶
ب)
mm۷۶۰
ج)
Cm760
د)
atm ۱  

 

7-طبق قانون بويل ، فشار يک نمونه ي گاز با .......... متناسب است .

الف) 1/ حجم
ب) 1/ جرم
ج) حجم
د) جرم  

 

8-دماي مطلق يک جسم چيست ؟

الف) دما بر حسب C
ب) دما بر حسب درجه کلوين
ج) صفر مطلق
د) 273-  

 

9-کداميک از گازهاي زير مولد اوزون تروپوسفري است ؟

الف) O2
ب)
CO2
ج)
SO2
د)
NO2  

 

  ۱۰- ميانگين انرژي جنبشي ذرات تشکيل دهنده ي يک گاز به چه عاملي بستگي دارد ؟ الف) حجم
ب)فشار
ج) دما
د) هيچکدام  

 

    

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۲۸ خرداد۱۳۸۵ و ساعت 12:59 |

         

                    تست سال اول دبيرستان

 

 

1- كدام گزينه ترتيب واكنش پذيري سه عنصر آهن و منيزيم و طلا را در واكنش اكسايش درست نشان مي دهد ؟

1) Mg < Fe < Au                         2) Au < Fe < Mg            

   3) Fe < Mg < Au                         4) Au < Mg < Fe

 

2- كدام گزينه نادرست است ؟

1) سختي مغز مداد با مقدار خاك رسي كه با گرافيت مخلوط مي كنند قابل كنترل است .

2) پلي اتيلن به صورت خشك و نرم قابل توليد است .

3) پني سيلين بوسيله ي يك كپك توليد مي شود .

4) چگونگي ساختار مولكولي مواد روي خواص و رفتار قابل مشاهده ي آنها تاثير چنداني ندارد .

 

3- سرنوشت زباله هايي مانند مواد شيميايي سمي يا مواد پرتوزا پس از توليد چيست ؟

1) تصفيه مي شوند                      2) سوزانده مي شوند         

     3) بازگرداني مي شوند                  4) انبار مي شوند

 

4- كدام گزينه بيانگر اصل بازگرداندن از اصول چهار گانه حفظ منابع است ؟

1) اصلاح پيوسته عادت هاي فردي و اجتماعي در استفاده از مواد يا وسايل

2) كم كردن ميزان مصرف و جلوگيري از ايجاد زباله

3) جمع آوري و نگه داري مواد يا وسايل براي بازفراوري آنها

4) استفاده دوباره يا چندباره از مواد يا وسايل

 

5- كدام گزينه نادرست است ؟

1) پسماندهاي مواد غذايي و كاغذ زيست تخريب ناپذيرند .

2) از تجزيه ي مواد زيست تخريب پذير زيست گاز توليد مي شود .

3) از سوزاندن زيست گاز ميتوان براي توليد انرژي و نيروي برق استفاده كرد

4) اثر گلخانه اي گاز متان بيشتر از گاز كربن دي اكسيد است .

 

6- كدام ماده بيشترين درصد را در بين زباله هاي جامد در يك كشور پيشرفته دارا است ؟

1) كاغذ           2) خاكروبه            3) پسماند مواد غذايي          4) فلزها

 

7- از پلاستيك هايي كه از چند نوع پلاستيك تشكيل شده اند پس از بازگرداني در ساخت كدام مورد نمي توان بهره گرفت ؟

1) سطل     2) سرعت گير      3) ميز و صندلي    4) ظروف ويژه مواد غذايي

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۲۴ اردیبهشت۱۳۸۵ و ساعت 21:59 |

                 تست سال اول دبيرستان

 

1- كدام يك از منابع زير تجديد ناپذيرند ؟

1) خاك               2) آلومينيم               3) هوا                4) نور خورشيد

 

2- عبارت « اتم هاي موجود در كره زمين بر اثر واكنش هاي شيميايي از بين نمي روند بلكه تنها از يك آرايش به آرايش ديگر در مي آيند » بيانگر كدام قانون است ؟

1) نسبت هاي چند گانه    2) نيوتون   3) پايستگي جرم   4) پايستگي ماده

 

3- ده گرم هيدروژن داراي چند مول و چند اتم است ؟

1) 5 مول و24 10 * 3.01  اتم                 2) 5 مول و 24 10 * 6.02  اتم         

3) 10 مول و 23 10 * 3.01  اتم              3) 5 مول و 24 10 * 12.04  اتم   

 

4- كدام دو عنصر به ترتيب كمترين و بيشترين چگالي رادربين عناصر جدول تناوبي داراهستند ؟

1) I2  -  Li           2)  H2 -   I2            3)  Os  -  H2           4)  Os  -  Li

 

5- كدام گزينه در رابطه با ترتيب واكنش پذيري سه عنصر درست است ؟

1) Cs  > Au > He                               2)  Au > Cs > He                           3) Cs > He > Au                                4)  He > Cs > Au  

 

6- كدام ويژگي جزء خواص فلزات نيست ؟

1) نقطه ي ذوب و جوش بالا دارند     

2) چكش خوارند و با كشيدن شكل مي گيرند

3)در حالت جامد شكننده اند    

 4) رساناي جريان برق و گرما هستند

 

7- عناصري كه در نخستين ستون سمت چپ جدول قرار گرفته اند فلزهاي ............. ناميده مي شوند .

1) قليايي            2) قليايي خاكي              3) هالوژن           4) واسطه

 

8- كدام عنصر شبه فلز نيست ؟

1)  سيليسيم (Si)   2)  آهن (Fe)    3)  آرسنيك (As)     4)  آنتيموان (Sb)

 

9- جدول تناوبي عنصرها براي اولين بار توسط كدام دانشمند ارائه شد ؟

1) مندليف           2) پاولينگ            3) بويل             4) دالتون

 

10- فرمول تركيب دو عنصر K و Cl مي تواند شبيه كدام تركيب زير باشد ؟

1) NaI             2) MgCl2              3) CaO              4) Al2O3   

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۵ و ساعت 21:3 |

                    نمونه تست هاي سال اول دبيرستان

 

1- سختي موقت آب به دليل وجود كدام ماده ي زير در آن است ؟

1) كلسيم هيدروژن كربنات محلول         2) كلسيم هيدروژن كربنات نامحلول

3) كلسيم كربنات محلول                     4) كلسيم كربنات نامحلول

 

2- انحلال پذيري گازها در آب با تغيير دما رابطه ي ............. و با تغيير فشار گاز رابطه ي .......... دارد .

1) وارونه – مستقيم                        2) مستقيم – وارونه          

   3) وارونه – وارونه                            4) مستقيم – مستقيم

 

3- از كدام تركيب زير به عنوان ضد اسيد براي خنثي كردن اسيد معده استفاده مي كنند ؟

1) Ca(OH)2             2) NaOH              3) KOH             4) Mg(OH)2

 

4- در تصفيه فاضلاب شهري كدام مرحله يا مراحل زير دوبار تكرار مي شود ؟

آ) ته نشيني       ب) گند زدايي      پ) هوادهي      ت) صاف كردن

1) آ و ب             2) ب و پ               3) فقط آ               4) آ و ت

 

5- اگر مقدار يون 2+Pb  در آب رودخانه برابر ppm  0.02 گزارش شده باشد ، ضريب خطر اين يون براي آبزيان كدام است ؟ ( حد مجاز اين يون براي آبزيان برابر ppm‌ 0.074 است )

1) 0.27                2) 0.26               3) 0.25              4) 0.027

 

6- كدام گاز يا گازها ي زير در هواي بازدم درصد كمتري از هواي دم دارد ؟

1) O2                2) N2              3) N2  و  O2           4) CO2  و  N2  

 

7- پرتوهاي الكترومغناطيسي بازتابيده از زمين نسبت به پرتوهاي خورشيدي انرژي ........ و طول موج .......... دارند .

1) بيشتر – بلندتر                       2) كمتر – كوتاه تر             

   3) كمتر – بلند تر                        4) بيشتر – كوتاه تر

 

8- كدام واكنش زير اكسايش محسوب نمي شود ؟

1) زنگ زدن فلز آهن و تشكيل آهن اكسيد                       

 2) تركيب دو گاز هيدروژن و اكسيژن و تشكيل آب

3) سوختن نوار منيزيم در هوا و تشكيل منيزيم اكسيد

 4) تركيب دو گاز نيتروژن و هيدروژن و تشكيل گاز آمونياك

 

9- كدام يك از آلاينده هاي زير نوع دوم به شمار مي آيد ؟

1) CH4             2) CO2             3) H2SO4             4) CO2  

 

10- كدام يك از آلاينده هاي زير نوع اول به شمار مي آيد ؟

1) O3               2) H2SO4             3) HNO3              4) SO2  

 

11- باران اسيدي موجب كم شدن كدام يون يا يونهاي زيردر خاك زمين هاي حاصلخيز مي شود ؟

آ) 2+ Ca         ب) Mg2+            پ)+ Na          ت) Fe2+       

1) آ و ب                2) فقط آ                 3) پ و ت                4) آ و ت

 

12- كدام عنصر زير را نمي توان به درستي در يكي از دو دسته ي فلز يا نافلز قرار داد ؟

1) Na                 2) Fe                3) S                4) Si  

 

13- كدام دو عنصر زير در دماي اتاق جامدند ؟  

آ) برم              ب) جيوه               پ) كلسيم              ت) گوگرد

1) آ و ب             2) پ و ت              3) ب و ت               4) آ و پ

 

 

 

 

      پاسخ تستها

تست

پاسخ

1

1

2

1

3

4

4

3

5

1

6

3

7

3

8

4

9

3

10

4

11

1

12

4

13

2

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۱۴ بهمن۱۳۸۴ و ساعت 21:1 |

         نمونه سوالات تستي سال اول

 

1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1) آهن   :    Fe           2) نقره  :    Ag            3) جيوه   :    Mg              4) روي   :    Zn

2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار  می گیرد؟

 1) 50           2) 5/0            3) 5             4) 10 

3- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

   1) تامین انرژی                 2) کشاورزی          

   3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات   

4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

    1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب     

5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

Al2 O3 +  HCl     Ò    AlCl3 + H2 O

    1)11           2) 12            3) 8            4)4 

6- کدامیک اسید قویتری است؟  

1) 13 = PH          2)   9 = PH                3)  4 = PH              4)  1 = PH 

 7- کدامیک از یونهای مقابل آلوده کننده آب نیست؟ 

1)   +2 Hg        2) +2 Cd             3) +2 Pb               4)  +2 Mg

8- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رشد جلبکها شود؟ 

 1) CL             2) AL                3) Fe            4) کات کبود 

9- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

 1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب  

10- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

    1) مثبت – آنیون                        2) مثبت – کاتیون   

    3) منفی – کاتیون                      4) منفی – آنیون   

 11 در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

          1) کمتری –کاهش                     2) بیشتری- کاهش  

          3) بیشتری- افزایش                   4) کمتری –افزایش

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در دوشنبه ۲ آبان۱۳۸۴ و ساعت 22:30 |


Powered By
BLOGFA.COM